Tin tức
Sự kiện

Tháng 06
17

Bài giảng mở
SEMINAR: PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Thời gian: 09:00-11:00

Địa điểm: Room 508 at VJU and Online

Tháng 06
13

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 2023 #3

Thời gian: 11:00- 12:00

Địa điểm: Room 413, My Dinh campus, VJU

Tháng 05
18

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 2023 #2

Thời gian: 11:00-12:00

Địa điểm: Trực tuyến (Zoom)

Tháng 04
12

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 2023 #1

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606, Vietnam Japan University

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá