Viện Khoa học bền vững

GS. Jun Nakajima

Viện trưởng Viện Khoa học Bền vững

jnt07778@se.ritsumei.ac.jp

6050

610

Phùng Thị Việt Bắc

Nghiên cứu viên kiêm Trợ lý Viện trưởng

ptv.bac@vju.ac.vn

4160

610