Chương trình Cử nhân Nhật Bản học

Prof.Dr. Motoo Furuta

Giám đốc Chương trình

mfurutan@mua.biglobe.ne.jp

6110

611

GS. Yamada Mitsuru

Đồng Giám đốc Chương trình

yamadaman@waseda.jp

601

PGS.TS. Phạm Thị Thu Giang

PGĐ Chương trình, Điều Phối Chương trình

ptthugiang@gmail.com

6012

601

TS. Duong Thi Thuy

Giảng viên

dt.thuy@vju.ac.vn

6052

601

Ngô Minh Thảo

Trợ lý Chương trình (BJS)

nm.thao@vju.ac.vn

6011

601

PGS. Eriko Yasunaga

Chuyên gia JICA

yasunaga.e@vju.ac.vn

6090

610