Tuần lễ hội nhập sinh viên đại học khóa VJU2021

Đời sống sinh viên | 27/09/2021 | 1230

THÔNG BÁO

Kế hoạch “Tuần lễ hội nhập sinh viên 2021 – Orientation week”

cho sinh viên chính quy khóa VJU2021

Thực hiện Công văn số 2372/ĐHQGHN-ĐT ngày 13/08/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2021-2022;

Thực hiện Hướng dẫn số 2382/HD-ĐHQGHN ngày 16/08/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về hướng dẫn công tác sinh viên năm học 2021-2022;

Trường Đại học Việt Nhật xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên 2021” như sau:

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cho sinh viên nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong nhà trường.

- Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện nay. Đồng thời, nhận thức được nội dung cơ bản của văn hóa trường Đại học, tự giác thực hiện văn hóa học đường trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Sinh viên hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình học tập thông qua việc phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật về đào tạo; chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, ...

- Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên bước vào năm học mới, chủ động thích ứng với hình thức dạy - học trong trạng thái bình thường mới phù hợp với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Cung cấp thông tin thông bằng các hình thức khác nhau để sinh viên bước đầu tìm hiểu, làm quen, thích nghi với môi trường và phương pháp học tập ở bậc đại học.

- Là dịp để Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên những thông tin cơ bản, khái quát về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, truyền thống, quy chế, quy định của đơn vị, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

- Cung cấp cho sinh viên những thông tin hữu ích về quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên, các mô hình hoạt động phong trào (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên), các nội dung, giải pháp đổi mới hoạt động hỗ trợ sinh viên, tạo môi trường phù hợp để sinh viên thích ứng với nhiệm vụ đổi mới hoạt động giảng dạy ở trường.

2. Yêu cầu

- Tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên 2021 – Orientation week” nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao bằng các hình thức trực tuyến, phù hợp và bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; đổi mới các hình thức thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội dung; nâng cao chất lượng các chuyên đề giảng dạy, tăng cường trao đổi, thảo luận trong giờ học trên lớp.

- Các chuyên đề báo cáo phải có tài liệu, văn bản hướng dẫn sinh viên học tập.

- Sinh viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, ghi chép đầy đủ thông tin ngay từ đầu khóa học. Khi kết thúc đợt học, viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Giới thiệu các nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, Quy chế đào tạo, Quy chế công tác sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở vật chất của Trường

- Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng và cơ cấu tổ chức Trường Đại học Việt Nhật.

- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác sinh viên của Bộ GD-ĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 - Các quy chế, quy định về đào tạo và công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật.

2.  Giáo dục chính trị, tư tưởng

- Quán triệt tới sinh viên ý thức tự giác, trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực.

- Phổ biến nội dung các văn bản pháp quy quan trọng, cập nhật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên (chế độ học phí áp dụng cho năm học 2021-2022; các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách tín dụng đối với sinh viên, ...).

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

3. Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho sinh viên

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho sinh viên trong việc chấp hành pháp luật.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

- Tăng cường giáo dục, nhắc nhở sinh viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa, tinh thần trách nhiệm sử dụng internet, đặc biệt là mạng xã hội; khi nhận được những thông tin, tài liệu, thư nặc danh, mạo danh, tin nhắn trên điện thoại, thư điện tử, facebook, zalo, messenger, viber, ... có nội dung chưa được thẩm định hoặc sai trái liên quan đến các tập thể, cá nhân, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN và Trường Đại học Việt Nhật cần báo cáo ngay với nhà trường (qua các phòng/ bộ phận Công tác sinh viên hoặc Giám đốc các chương trình) để giải thích và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường.

- Tuyên truyền luật giao thông, công tác an ninh mạng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng; nâng cao cảnh giác với những hành vi truyền đạo trái pháp luật, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo và các hoạt động gây mất ổn định ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

- Phổ biến cho sinh viên về công tác Đoàn và phong trào sinh viên tình nguyện năm học 2021-2022. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, …; Hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ; mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện.

- Các kiến thức về khởi nghiệp: thông tin về nghề nghiệp, sự phát triển và yêu cầu về nghề nghiệp.

4. Giáo dục các kỹ năng cho sinh viên

- Giới thiệu về nhiệm vụ đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN giai đoạn 2019 - 2025, các nội dung hỗ trợ về kỹ năng giúp sinh viên thích ứng với nhiệm vụ đổi mới hoạt động giảng dạy trường.

- Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường.

- Hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên, …

- Hướng dẫn phương pháp học tập tích cực và nghiên cứu khoa học; phương pháp học ngoại ngữ...

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, sử dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin: website, fanpage, các ứng dụng (App), hệ thống học tập trực tuyến, thư điện tử, …

- Các kỹ năng: giao tiếp, ứng xử văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm, phản biện, vượt áp lực, ...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và phương thức tổ chức học

- Thời gian tổ chức tngày 29/09/2021 đến 02/10/2021.

- Hình thức tổ chức: trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Meetings

(Kế hoạch chi tiết trong phụ lục kèm theo)

2. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị

2.1. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

- Tổ chức triển khaiTuần lễ hội nhập sinh viên 2021 – Orientation week”;

- Tổ chức và triển khai các hoạt động định hướng cho sinh viên;

- Tổ chức đăng ký học cho sinh viên (đối với các môn tự chọn);

- Lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động định hướng;

- Mời báo cáo viên giảng các chuyên đề và thanh toán theo quy định hiện hành; hướng dẫn sinh viên thảo luận và giải đáp thắc mắc của sinh viên; hướng dẫn viết và chấm
bài thu hoạch.

- Phổ biến về công tác đào tạo đại học và công tác sinh viên tại trường đại học.

- Cử cán bộ giám sát, điểm danh và tổ chức đánh giá bài thu hoạch sinh viên.

- Phối hợp với các phòng chức năng và chương trình đào tạo trong Trường để tổ chức lớp học.

2.3. Văn phòng

- Chuẩn bị phòng họp Zoom và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong thời gian tổ chức
các hoạt động.

2.4. Đoàn Thanh niên

- Giới thiệu Đoàn Thanh niên, các hoạt động, CLB Sinh viên/ học viên tại Trường
Đại học Việt Nhật.

- CLB Nghệ thuật (VJArtist) Chuẩn bị các phương án văn nghệ.

- CLB Truyền thông hỗ trợ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức các hoạt động giao lưu Team building - Ice breaking dành cho sinh viên.

- CLB Học thuật hỗ trợ tổ chức các lớp học bảng chữ cái tiếng Nhật cho tân sinh viên ngành Nhật Bản học theo hướng dẫn của Chương trình tiếng Nhật.

- Cử đại diện tham dự và hỗ trợ.

2.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuẩn bị kinh phí thanh toán báo cáo viên và các hoạt động đón chào tân sinh viên theo quy định hiện hành.

2.6. Chương trình cử nhân Nhật Bản học, Khoa học và Kỹ thuật máy tính

- Chuẩn bị cho buổi nói chuyện định hướng của các chương trình.

- Cử cán bộ giảng dạy và trợ lý tham gia chương trình.

- Giới thiệu về chương trình; ổn định tổ chức lớp, lên kế hoạch hoặc cử ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn lâm thời, các tổ/nhóm...

- Giới thiệu chương trình đào tạo toàn khóa, các xu hướng phát triển liên quan đến ngành.

- Tổ chức các hoạt động khác chào tân sinh viên.

2.7. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Chương trình tiếng Nhật

- Tạo điều kiện cho trợ lý tham dự hoạt động hội nhập tân sinh viên theo yêu cầu của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Chương trình cử nhân Nhật Bản học, Chương trình cử nhân Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

- Thông báo, hướng dẫn và tổ chức về bài Thi đánh giá năng lực đầu vào Tiếng Nhật (chiều 29/9/2021).

- Tham gia theo dõi, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập.

Công văn đính kèm: Thông báo chương trình Tuần lễ Hội nhập sinh viên 2021

Kế hoạch chương trình Tuần lễ Hội nhập sinh viên 2021

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá