Thông báo nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện đối với sinh viên các khóa VJU2020, VJU2021, VJU2022

Đào tạo | 12/09/2023 | 111

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo về việc Nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện đối với sinh viên các khóa VJU2020, VJU2021, VJU2022. Mẫu đơn đăng ký đính kèm email này.

1.  Đăng ký học lại

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó.

- Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

2. Đăng ký học cải thiện điểm

- Đối với các học phần đạt điểm D, D+, sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Điểm học phần cũ bị hủy bỏ khi việc đăng ký học lại để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm

 3. Thời hạn nộp đơn: Trước 17:00 ngày 22/09/2023

 4. Cán bộ nhận đơn: Cô Quỳnh Hương (nq.huong@vju.ac.vn). Phòng 510, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình.

- Lưu ý:  Sinh viên điền đơn và ký tên bằng bút mực xanh, xin chữ ký xác nhận của Khoa/Chương trình đào tạo phụ trách, sau đó nộp đơn có chữ ký về Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên. 

 

Trân trọng thông báo.

 

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN TẠI ĐÂY

You may also like
Tin tức
Khám phá