Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giảng viên Trường Đại học Việt Nhật năm 2019

| 24/12/2019 | 1142

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng giảng viên số 598/TB-ĐHVN ngày 15/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 736/BB-ĐHVN ngày 23/12/2019 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

Xét đề nghị của Trưởng ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

Trường Đại học Việt Nhật thông báo kết quả Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển như sau (chi tiết tại Phụ lục đính kèm thông báo này)

Kết quả Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển này được đăng tải công khai công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi, đồng thời thông báo trực tiếp tới ứng viên tham dự xét tuyển theo địa chỉ tại Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức.

Thời gian, địa điểm phỏng vấn sát hạch ứng viên sẽ được thông báo công khai và trực tiếp tới ứng viên tại Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức của từng ứng viên (dự kiến trong tháng 1/2020).

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giảng viên Trường Đại học Việt Nhật năm 2019

Tags:

You may also like
Giao lưu văn hóa giữa sinh viên...

Chiều ngày 27/2/2018, đoàn sinh viên Trường Đại học Nữ...

Trường Đại học Việt Nhật...

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Việt Nhật và Trường...