Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2021

Day: Tuesday, January 19, 2021

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị
Other events

Jun
10

Hội nghị
GS. Furuta Motoo tham gia Chương trình Cầu...

Time: 19/05/2020

Venue: Live on VTV 1

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Dec
13

Hội nghị
Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công...

Time: 8:00 - 16:30

Venue: Online via Zoom

Dec
16

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Giảng viên 2021 – VJU

Time: 8:50 - 15:00

Venue: VJU – Mỹ Đình campus

join the event