LUNCH PETIT SEMINAR 28.09.2022

Day: Wednesday, September 28, 2022

Time: 11:00 - 12:00

Venue: Room 606 - VJU My Dinh Map

Bài giảng mở

 

 

Other events

Apr
21

Bài giảng mở
Đóng góp của cộng đồng trong các dự án xây...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: R.606 - VJU Online via Zoom

Apr
6

Bài giảng mở
Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp...

Time: 18:00 - 20:00

Venue: Trực tuyến qua Zoom

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

May
26

Bài giảng mở
COMPUTATIONAL NANOMATERIALS DESIGN: REALIZING SUSTAINABLE...

Time: 13:30 - 15:00

Venue: Online via Zoom

join the event