LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Day: Tuesday, August 02, 2022

Time: 11:00 - 12:00

Venue: Room 606 - VJU Map

Bài giảng mở

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time: 8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Apr
21

Bài giảng mở
Đóng góp của cộng đồng trong các dự án xây...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: R.606 - VJU Online via Zoom

Aug
21

Bài giảng mở
Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus

join the event
Tin tức
Khám phá