Họp Hội đồng Trường

Day: Friday, November 06, 2020

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị

Bàn về Nhân sự Hội đồng Trường và Chiến lược Phát triển và Quy hoạch ngành và chuyên ngành Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Other events

Jan
18

Hội nghị
Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học...

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus

Dec
13

Hội nghị
Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công...

Time: 8:00 - 16:30

Venue: Online via Zoom

Mar
4

Hội nghị
Chương trình Hội thảo Phát triển bền vững

Time: 14:00 -16:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event