Học phí

Quy định về Học phí và các khoản phí khác tại Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHVN ngày 9 tháng 10 năm 2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN ký ban hành. Theo đó, Trường quy định mức thu học phí cho từng trình độ đào tạo, từng chương trình đào tạo, theo từng khóa học, cụ thể như sau:

- Học phí được tính theo tín chỉ hoặc học kỳ hoặc năm học. Học phí không thay đổi trong suốt thời gian đào tạo chuẩn của một khóa học;

- Mức thu học phí của từng chương trình đào tạo theo từng khóa học được thông qua Hội đồng trường trước khi ban hành và công bố, áp dụng;

- Mức học phí tính theo số tín chỉ của mỗi học phần bằng tổng học phí áp dụng cho khóa học chia trung bình cho tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo;

- Mức thu học phí đối với sinh viên là người nước ngoài cao hơn nhưng không vượt quá 150% so với mức học phí áp dụng cho sinh viên là người Việt Nam;

- Mức thu học phí áp dụng cho sinh viên đăng ký học lần đầu. Trong trường hợp sinh viên học lại, học cải thiện điểm, Trường áp dụng mức thu bằng 1,5 lần mức thu học phí học lần đầu;

- Sinh viên tham gia các chương trình trao đổi với các trường ở nước ngoài, mức thu học phí áp dụng theo thỏa thuận giữa Trường và Trường đối tác và các khoản thu khác theo quy định của chương trình trao đổi;

- Sinh viên đang học xin bảo lưu thì mức nộp học phí được tính theo quyết định tại thời điểm bảo lưu.

Chi tiết về quy định Học phí và các loại phí khác xem tại đây.

Xem hướng dẫn các phương thức nộp học phí tại đây.

Thông báo về thu học phí Kỳ 2 – Nhật Bản học Khóa 2 năm học 2020-2021

Thời hạn thu học phí: Từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021.

Thông báo về thu học phí đợt 2 năm học 2020-2021 cao học Khóa 5 (2020-2022)

Thời hạn thu học phí: Từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021.

Thông báo về thu học phí Kỳ 2 – Cao học Khóa 4 (2019-2021).

Thời hạn thu học phí: Từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021.

Thông báo về thu học phí Kỳ 3 – Khóa 4 Thạc sỹ (2019-2021).

Thời hạn thu học phí: Từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Cụ thể thông báo Thu học phí Kỳ 3 khóa 4 xem tại đây

Thông báo về thu học phí Kỳ 1 – Khóa 5 (2020-2022)

Thời hạn thu học phí: Từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Cụ thể thông báo Thu học phí Kỳ 3 khóa 4 xem tại đây

Thông báo về thu học phí Kỳ 1 – Khóa 1  Cử nhân Nhật Bản học (2020-2024)

Cụ thể thông báo Thu học phí Kỳ 1 – Khóa 1  Cử nhân Nhật Bản học xem tại đây

Thông báo về thu học phí đợt 2 – Khóa VJU2022 (2022-2026)

Cụ thể thông báo Thu học phí đợt 2 - Khóa VJU2022 xem tại đây

Thông báo về thu học phí đợt 4 – Khóa VJU2021 (2021-2025)

Thời gian thu học phí từ ngày 21/04/2023 đến hết ngày 12/5/2023

Cụ thể thông báo Thu học phí đợt 4 - Khóa VJU2021 xem tại đây

Đề nghị học viên đọc kỹ thông báo, hướng dẫn và nộp học phí đúng thời hạn quy định. Click vào icon dưới đây để thanh toán học phí

Tin tức
Khám phá