Research Capabilities

Research and Development (R&D) activities at VJU are being implemented in close cooperation with partners such as Japanese universities, Vietnamese universities inside and outside the National University system. family. VJU is also developing a network of cooperation with R&D enterprises in Vietnam, Japan and other countries to develop and implement joint research projects or order projects.
In 2017 and 2018, through the investment project of Vietnam National University, Hanoi, the Government of Vietnam has invested in laboratories for teaching, practice and research of 03 Master Programs at VJU (Technology). Nano, Environmental Engineering and Infrastructure Engineering). These laboratories have been in operation since the beginning of 2018, effectively supporting research activities and lectures and research activities of students.
Besides, with the support of the Government of Vietnam and the coordinating universities of Japan, a number of other equipment have been additionally invested such as High Performance Computing Equipment, Scanning Electron Microscope, computer systems for analyzing and forecasting climate change.
Taking advantage of the support from the Governments of Vietnam and Japan, as well as the ability of VJU faculty members to develop research proposals, the number of research projects organized by VJU is increasing every year. The number of articles/publications published also increased.

Summary of scientific research from 2016 to present

 
 

Category

Description

Year

Total

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Paper

ISI/Scopus paper

10

19

29

28

41

50

177

 

Papers in other int. journals

0

2

7

1

1

2

13

 

Papers in domestic journals

0

0

3

7

12

13

31

 

Papers in proceedings of int. conf.

12

13

12

17

7

1

62

 

Papers in proceedings of domestic conf.

0

1

0

0

2

0

3

 

  Books or book chapter in foreign language

0

0

3

1

2

3

9

 

Research Project

National or equivalent level

0

0

2

1

2

0

5

 

Ministerial Level

0

0

3

1

2

2

8

 

VJU level

0

4

3

6

7

6

26

 

JICA grant

0

0

8

3

0

6

17

 

Patent

Invention

 

 

 

 

02 applications are accepted

01 applications are accepted

03

 

 

 

Project in 2017

Project at VJU level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu đặc tính cấu trúc nano Isulator(I)- Metal (M)- Isulator (I) nhằm ứng dụng vào chíp sinh học.

VJU.CS.17.01

Dr. Pham Tien Thanh

MNT

VJU

2017

2

Nghiên cứu đặc tính nước rác tại bãi chôn lấp rác thải Nam Sơn ở Hà Nội ( trước và sau khi xử lý của Công ty Cổ phần ĐTXD&TM Phú Điền).

VJU.CS.17.02

Dr. Nguyen Thi An Hang

MEE

VJU

2017

3

Bước đầu khảo sát về nhu cầu hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật của các cơ quan giảng dạy tiếng Nhật ở các tỉnh xa Hà Nội.

VJU.CS.17.03

Dr. Vuong Thi Bich Lien

JLE

VJU

2017

4

Tác động của các phong cách lãnh đạo lên hành vi chia sẻ kiến thức trong nhóm.

VJU.CS.17.01

Dr. Tran Thi Bich Hanh

MBA

VJU

2017

 

Project in 2018

Project at VJU level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Ảnh hưởng của các chiến thuật marketing quan hệ tới mong đợi quyền được phục vụ đặc biệt của khách hàng.

VJU.CS.18.01

Dr. Tran Thi Bich Hanh

MBA

VJU

2018

2

Nghiên cứu tính ứng dụng của công nghệ cọc PF cho nền móng công trình ở Việt Nam.

VJU.CS.18.02

Dr. Nguyen Tien Dung

MIE

VJU

2018

3

Phân tích sự tiếp cận và tính công bằng trong giáo dục Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam.

VJU.CS.18.03

Dr. Vu Hoang Linh

MPP

VJU

2018

4

Development of Biosensing Platform with Extreme Sensitivity Based on Metamaterials.

VJU.JICA.18.01

Dr. Pham Tien Thanh

MNT

JICA

2018-2020

5

Urban and Rural Environment Improvement in Vietnam.

VJU.JICA.18.02

Dr. Nguyen Thi An Hang

MEE

JICA

2018-2020

6

Post-acquisition Integration Strategies and performances of M&As in Vietnam.

VJU.JICA.18.03

Dr. Tran Thi Bich Hanh

MBA

JICA

2018-2020

7

Designing a Language Learning Environment for Leaner Autonomy in Japanese Language Education.

VJU.JICA.18.04

Dr. Vuong Thi Bich Lien

JLE

JICA

2018-2020

8

Research on Public Policies for Sustainable Development in Vietnam.

VJU.JICA.18.05

Dr. Vu Hoang Linh

MPP

JICA

2018-2020

9

An experimental study on the radial coefficient of consolidation of soft clays.

VJU.JICA.18.06

Dr. Nguyen Tien Dung

MIE

JICA

2018-2020

10

地域研究アプローチからの日越文化交流-ベトナム近現代における「道徳」概念の変遷と日本-

“Giao lưu văn hóa Việt Nhật từ cách tiếp cận Khu vực học — Nhật Bản và sự biến đổi của khái niệm “Đạo đức” thời cận hiện đại ở Việt Nam.

VJU.JICA.18.07

Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Thu Giang

MAS

JICA

2018-2020

 

Project at ministry level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu cấu trúc nano Kim loại (Metal) – Chất cách điện (Insulator) – Kim loại (Metal) (MIM) và hạt nano kim loại ứng dụng vào chip sinh học.

QG.18.57

Dr. Pham Tien Thanh

MNT

VNU-Hanoi

2018- 2020

2

Nghiên cứu các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gắn với R&D tại Việt Nam.

QG.18.56

Assoc.Prof.Dr. Vu Anh Dung

MBA

VNU-Hanoi

2018- 2020

3

Nghiên cứu sử dụng xỉ than nhà máy nhiệt điện làm chất nền trong bãi lọc trồng cây để nâng cao hiệu quả xử lý phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn sau biogas.

 

Dr. Nguyen Thi An Hang

MEE

ARC

6/2018-5/2020

 

National and equivalent level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Mô hình “Cùng tạo giá trị” hướng tới phát triển bền vững: Xây dựng khung lý thuyết và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng.

502.02-2018.27

Assoc.Prof.Dr. Vu Anh Dung

MBA

Nafosted

2018-2020

2

Nghiên cứu phát triển mô hình bãi lọc trồng cây kiểu lai dựa trên vật liệu hấp phụ bản địa để nâng cao hiệu quả xử lý phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.

105.99-2018.13

Dr. Nguyen Thi An Hang

MEE

Nafosted

2018-2021

 

Open Project in 2019

Project at VJU level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam và những tác động kinh tế xã hội/The aging trend in Vietnam and its socio-economic implications.

VJU.CS.19.01

Dr. Vu Hoang Linh

MPP

VJU

2019

2

On the formation of Kinh people’s traditional village at the outskirt village of Huế in early modern Vietnam/ Sự hình thành làng xã truyền thống của dân tộc Kinh ở vùng Huế vào thời kỳ đầu hiện đại Việt Nam.

VJU.CS.19.02

Dr. Ueda Shinya

MAS

VJU

2019

3

Đánh giá các tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định/Impact assessment of sea level rise due to climate change on biodiversity at Xuan Thuy National Park in Nam Dinh province.

VJU.CS.19.03

Dr. Nguyen Van Quang

MCCD

VJU

2019

4

Đánh giá hệ số cố kết ngang (Cr) của đất sét yếu tại một số vị trí miền bắc VN sử dụng phương pháp thí nghiệm cố kết trong phòng và thí nghiệm CPTU tại hiện trường/An evaluation of the horizontal coefficient of consolidation (Cr) of soft clays at some places in the North of Vietnam using the oedometer test and cone penetration test (CPTu).

VJU.CS.19.04

Dr. Nguyen Tien Dung

MIE

VJU

2019

5

Ảnh hưởng của quá trình khô/tái ẩm lên sinh khối vi sinh vật phụ thuộc vào thành phần cơ giới đất trên đất canh tác nông nghiệp thuộc huyện Thường Tín và Sóc Sơn, Hà Nội/Effects of soil dry-wet cycles on microbial biomass depending on soil texture of agricultural soil of Thuong Tin and Soc Son districts, Hanoi city.

VJU.CS.19.05

Dr. Hoang Thi Thu Duyen

MCCD

VJU

2019

6

Quá trình quốc tế hóa của các doannh nghiệp ngành bán lẻ và dịch vụ của Việt Nam/The internationalization process of Vietnamese retail and service enterprises.

VJU.CS.19.06

Dr. Duong Thi Thuy

BJS

VJU

2019

7

Conductive Oxide-semiconductor Thin Films towards Electronic Devices Applications.

VJU.JICA.19.01

Assoc.Prof.Dr.         Bui Nguyen Quoc Trinh

MNT

JICA grant

2019-2020

8

Development of Advanced Materials for Environmental Pollutants Treatment.

VJU.JICA.19.02

Dr. Tran Thi Viet Ha

MEE

JICA grant

2019-2020

9

Impact assessment of integrating rainfall floods and sea level rise due to climate change in the Vietnamese Mekong River Delta.

VJU.JICA.19.03

Dr. Nguyen Van Quang

MCCD

JICA grant

2019-2020

 

Project at national or equivalent level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi trên bề mặt vật liệu hai chiều MoS2 và Graphene.

103.01-2018.315

Dr. Dinh Van Anh

MNT

Nafosted

2019- 2021

 

Open Project in 2020

Project at VJU level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu về sức kháng thành của cọc khoan nhổi và cọc Barrettes có phụt vữa thân cọc được thi công gần đây ở TP Hồ Chí Minh/A study on shaft resistance of shaft-grouted bored piles and barrettes recent.

VJU.CS.20.01

Dr. Nguyen Tien Dung

MIE

VJU

2020

2

Đánh giá tác động của nước biển dâng và ngập do mưa lũ đến hệ thống hạ tầng tại tỉnh Trà Vinh/ Impact assessment of sea level rise rainfall floods on the infrastructure systems in Tra Vinh province.

VJU.CS.20.02

Dr. Nguyen Van Quang

MCCD

VJU

2020

3

Ảnh hưởng của mức độ khô hạn đến hô hấp và sinh khối vi sinh vật đất trong mối quan hệ với loại hình sử dụng đất/ Effects of drought levels on soil microbial respiration and biomass in correspondence with land-use types.

VJU.CS.20.03

Dr. Hoang Thi Thu Duyen

MCCD

VJU

2020

4

Nghiên cứu chế tạo và phân tích tính chất vật liệu siêu kị nước từ xốp Melanin/ Fabrication and characterization of superhydrophobic melamine sponge.

 

VJU.CS.20.04

Dr. Tran Thi Viet Ha

MEE

VJU

2020

5

Từ Hán Việt đầu thế kỷ 20.

VJU.CS.20.07

MA. Pham Thi Hong

MJL

VJU

2020

6

Sự phát triển của tiếp thị xanh và những thách thức của tiếp thị xanh tại Việt Nam/The development of green marketing and the challenges of green marketing in Vietnam.

VJU.CS.20.08

Dr. Duong Thi Thuy

BJS

VJU

2020

7

Phật giáo cận đại Nhật Bản và vấn đề "Tự do tín ngưỡng"

Tiếng Nhật: 近代日本仏教と「信教の自由」

Tiếng Anh:  Buddhism and Freedom of religion in Early Modern Japan.

VJU.CS.20.10

Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Thu Giang

MAS

VJU

2020

 

Project at ministry or equivalent level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu cấu trúc vật liệu sử dụng trong thiết bị cảm biến khí dựa trên tiếp xúc giữa Graphene và vật liệu đế SiO2, SnO2, GaAs, GaMnAs bằng mô phỏng lượng tử.

QG.20.62

Dr. Phung Thi Viet Bac

ISS

VNU-Hanoi

04/2020- 03/2022

2

Vai trò của nấm rễ cộng sinh trong việc cung cấp phốt-pho dễ tiêu cho cây đậu tương trong điều kiện hạn hán.

QG.20.63

Dr. Dang Thanh Tu

 

VNU-Hanoi

04/2020- 03/2022

 

Project at national or equivalent level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Khả năng thích ứng của rễ cây đối với điều kiện hạn hán khi được trồng trên các loại hình sử dụng đất khác nhau.

105.99-2020.23

Dr. Hoang Thi Thu Duyen

MCCD

Nafosted

10/2020- 10/2023

2

Nghiên cứu mô phỏng cấu trúc điện tử và các tính chất điện hoá của vật liệu làm điện cực Na2M3(SO4)4 (M là nguyên tố kim loại chuyển tiếp) trong pin sạc Na-ion bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ.

103.01-2020.44

Dr. Phung Thi Viet Bac

ISS

Nafosted

10/2020- 10/2022

 

Open Project in 2021

Project at VJU level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Nghiên cứu khảo sát tính chất và các ứng dụng môi trường của vật liệu siêu kỵ nước MS-ZnO-SA/ Research on characterizations and environmental applications of superhydrophobic MS-ZnO-SA

VJU.CS.21.01

Dr. Tran Thi Viet Ha

MEE

VJU

2021

2

Nghiên cứu chế tạo hydochar có nguồn gốc từ vỏ tôm thải làm vật liệu hấp phụ mới để xử lý nước thải bị ô nhiễm phốt pho/ Study on the fabrication of waste shrimp derived hydrochar as a novel adsorbent for decontamination of phosphorus rich wastewater.

VJU.CS.21.02

Dr. Nguyen Thi An Hang

MEE

VJU

2021

3

Nghiên cứu vật liệu hấp thụ và chuyển hóa quang năng từ vật liệu bacterial cellulose ứng dụng cho hệ bay hơi nước/ Study of the photothermal material based on bacterial cellulose for efficient solar evaporation.

 

VJU.CS.21.03

Dr. Pham Tien Thanh

MNT

VJU

2021

4

Úng dụng Zoom và Microsoft Teams trong giảng dạy tiếng Nhật online/ The application of combining Zoom and MS Teams in teaching Japanese online

 

 

VJU.CS.21.04

MA. Pham Thi Hong

MJL

VJU

2021

5

Việc sử dụng chủ ngữ trong câu phức tiếng Nhật của người Việt Nam học tiếng Nhật nhìn từ góc độ thống nhất điểm nhìn/ Vietnamese learners of Japanese’ use of subject in Japanese complex sentences from comprehensive perspective’s viewpoint.

VJU.CS.21.05

Dr. Le Cam Nhung

BJS

VJU

2021

6

Vấn đề chiến tranh trong phật giáo Nhật Bản thời kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ hai/ War issues in Japanese Buddhism before World War II

VJU.CS.21.6

Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Thu Giang

BJS

VJU

2021

No

Project Title

Project code

Research team leader

Research team member

Fund Source

Implementation Period

1

 

Computational Material Design for Discovery of New Functional and Innovative Materials of Urban Life in the Future

VJU.JICA.21.01

Dr. Phung Thi Viet Bac

Dr. Pham Tien Thanh

JICA grant

2021-2023

2

 

Enhancing Climate Change Adaptation for Sustainable Agricultural Development in Vietnam

VJU.JICA.21.02

Dr. Nguyen Thi An Hang

Dr. Pham Tien Thanh

Dr. Tran Thi Viet Ha

Dr. Hoang Thi Thu Duyen

JICA grant

2021-2023

3

 

Nanotechnology towards Sustainable and Green Growths

VJU.JICA.21.03

Assoc.Prof.Dr.         Bui Nguyen Quoc Trinh

Dr. Pham Tien Thanh

Dr. Tran Thi Viet Ha

Dr. Hoang Thi Thu Duyen

JICA grant

2021-2023

4

 

Further studies on some ground improvement methods for construction of infrastructure projects in Vietnam

VJU.JICA.21.04

Dr. Nguyen Tien Dung

Dr. Nguyen Van Quang

JICA grant

2021-2023

5

Sustainable consumption and sustainable development

VJU.JICA.21.05

Dr. Vu Hoang Linh

Dr. Dang Quang Vinh

Dr. Duong Thi Thuy

JICA grant

2021-2023

6

Climate change and disaster risk reduction in urban and coastal Areas

VJU.JICA.21.06

Dr. Nguyen Van Quang

Dr. Nguyen Thi Thuy Hang

Dr. Nguyen Tien Dung

JICA grant

2021-2023

 

Project at ministry or equivalent level

No

Project Title

Project code

Person in-charge

Program

Fund Source

Implementation Period

1

Thúc đẩy doanh nghiệp tuần hoàn trong nền kinh tế Việt Nam

QG.21.44

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Tu

MBA

VNU-Hanoi

5/2021-05/2023

2

Khai thác Folklore trong phát triển công nghiệp văn hóa: Kinh nghiệm Hoa Kỳ, Ireland và những đề xuất cho Việt Nam

QG.21.45

Dr. Lu Thi Thanh Le

MAS

VNU-Hanoi

5/2021-05/2023