Phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

TS. Đặng Thanh Tú

Phụ trách phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

dt.tu@vju.ac.vn

5200

509

TS.Hoàng Thị Thu Duyến

Phó Trưởng Phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

htt.duyen@vju.ac.vn

509

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên Xúc tiến nghiên cứu và Phát triển

nt.huong2@vju.ac.vn

5095

509

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên Hợp tác và Phát triển

ntn.anh@vju.ac.vn

5092

509