Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng phòng 

nt.duong@vju.ac.vn; ntduonga@vnu.edu.vn

5301

612

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

nt.thuong@vju.ac.vn; thuongvju@vnu.edu.vn

6060

612

Hoàng Đình Tuân

Chuyên viên khảo thí

hd.tuan@vju.ac.vn; hoangdinhtuan@vnu.edu.vn

612

Tin tức
Khám phá