Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng phòng 

nt.duong@vju.ac.vn

5301

612

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

nt.thuong@vju.ac.vn

6060

612