Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý, triển khai các công việc có liên quan đến kế hoạch, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất.

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân và đơn vị trong, ngoài Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhiệm vụ sau:

1/  Xây dựng, theo dõi, đánh giá kế hoạch nhiệm vụ năm hoặc đột xuất; kế hoạch tài chính dài dạn, trung hạn và ngắn hạn; Phát triển và điều phối nguồn lực tài chính.

2/ Quản lý, kiểm soát và hỗ trợ thực hiện các quy trình tài chính, kế toán.

3/ Quản lý tài sản, trang thiết bị; thẩm định nhu cầu, đề xuất mua sắm và phát triển cơ sở vật chất.

Nguyễn Thu Phương

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 

nt.phuong@vju.ac.vn

6080

608

Nguyễn Ngọc Hương

Kế toán

nn.huong@vju.ac.vn

6082

608