Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng đề ra quy hoạch và chiến lược đào tạo, nghiên cứu và hợp tác; các kế hoạch, hướng dẫn và chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và quy định của Trường. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thay mặt Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về tuyển sinh, đào tạo, công tác người học, thư viện, học liệu.

 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân, giảng viên, người học, đơn vị đào tạo, đơn vị nghiên cứu và đối tác của Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

1. Định hướng nghề, học bổng, thực tập, lựa chọn chương trình đào tạo, lựa chọn học phần tự chọn, hỗ trợ tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội và hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm đối với người học.

2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và các đại học đối tác và doanh nghiệp; hỗ trợ giảng viên kết nối, hợp tác với doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ giảng viên, chuyên gia và người học là người nước ngoài tại Trường.

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

ntt.hang2@vju.ac.vn

5090

501

Đinh Quang Hùng

Phó phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

dq.hung@vju.ac.vn

5300

509

Kiyoko Tanaka

Chuyên gia JICA, Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

ky.tanaka@vju.ac.vn

5201

509

Masashi Yamaguchi

Chuyên gia JICA, Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

m.yamaguchi@vju.ac.vn

5091

509

Cao Anh Duy

Chuyên viên hành chính Dự án JAIF

ca.duy@vju.ac.vn

5094

510

Trương Công Hiếu

Chuyên viên Công tác sinh viên và Hỗ trợ việc làm cho người học

tc.hieu@vju.ac.vn

5021

510

Nguyễn Quỳnh Hương

Trợ lý Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

nq.huong@vju.ac.vn

6056

509

Nguyen Hoang Long

Chuyên viên Đào tạo

nh.long@vju.ac.vn

5302

509

Nguyễn Ngọc Tâm

Chuyên viên Đào tạo

nn.tam@vju.ac.vn

5202

509

Nguyễn Phương Thảo

Trợ lý Giám đốc dự án JAIF

np.thao@vju.ac.vn

4050

510

Nguyễn Ngọc Linh

Nhân viên thư viện

linhnn.tttv@vnu.edu.vn

5010

501

Trần Phương Anh

Nhân viên thư viện

phuonganh93vtlt@gmail.com

5010

501