Lễ Tốt nghiệp

Tháng 11
07

VJU GRADUATION CEREMONY 2020

Time:13:30 – 15:30

Venue: Nguyen Van Dao Hall, VNU - 144 Xuan Thuy str., Cau Giay Dist., Ha Noi

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp 2019

Time:9:00 - 11:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN