Hội thảo

Tháng 11
11

CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY...

Time:8:00 - 17:00

Venue: VJU Campus, My Dinh, Nam Tu Liem, Hanoi and Online via Zoom

Tháng 05
27

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI FAST RETAILING DÀNH...

Time:14:00 - 15:00

Venue: Phòng 415, Tầng 4 VJU và Trực tuyến

Tháng 12
17

Hội thảo đặc biệt về ''Chương trình phục...

Time:13:30 - 16:00

Venue: Online via Zoom

Tháng 12
16

Seminar MBA: Uniqlo Việt Nam - Mục tiêu Bền...

Time:13:30 - 15:00

Venue: Online via Google Meet

Tháng 11
17

Seminar MBA: Uniqlo Việt Nam - Quản lý chuỗi...

Time:13:30 - 15:00

Venue: Online seminar via Google Meet

Tháng 10
27

SeminarMBA: Uniqlo Việt Nam - Khởi động kinh...

Time:13:30 - 15:00

Venue: Online via Google Meet

Tháng 10
21

Call for papers: Hội thảo quốc tế Trí tuệ...

Time:14:00 - 17:40

Venue: VNU & Online via Zoom meeting

Tháng 09
17

Giới thiệu cuốn sách mới về thích ứng...

Time:13:30 -17:15

Venue: Online (Zoom)

Tháng 09
08

Tháng 06
11