Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo do Hiệu trưởng quyết định thành lập, bao gồm Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của các đơn vị trực thuộc Trường và các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Trường.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Ban giám hiệu và Hội đồng trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cụ thể:

- Kế hoạch phát triển đào tạo, khoa học và công nghệ, và đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của Trường.

- Các đề án xây dựng, triển khai hoặc điều chỉnh chương trình đào tạo.

- Các đề án thành lập viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, khoa đào tạo trực thuộc Trường.

- Góp ý cho các báo cáo, giải trình của Trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và đảm bảo chất lượng (nếu có).

- Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của cac đơn vị trực thuộc Trường.

 

Chủ tịch Hội đồng - GS. TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Khu vực học

Phó Chủ tịch - GS. TS. Nagata Kyosuke

Giám đốc Đại học Tsukuba

TS. Nguyễn Thùy Anh

Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng

PGS. TS. Cao Thế Hà

Cố vấn khoa học Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

GS. TS. Kato Hironori

Giáo sư, Đại học Tokyo.
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng

GS. TS. Nakajima Jun

Giáo sư, Đại học Ritsumeikan,
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

GS. Junichi Iwatsuki

Giáo sư, Đại học Tokyo.
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Khu vực học

GS. TS. Fukushi Kensuke

Giáo sư, Đại học Tokyo

PGS. Phạm Thị Liên

Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano

GS.TS. Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, ĐHQGHN

GS. TS. Mimura Nobuo

Giám đốc Đại học Ibaraki

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

GS. TS. Miyazaki Satoshi

Giám đốc Chương trình Ngôn ngữ Nhật Bản
Giáo sư, Đại học Waseda

GS. TS. Urata Shujiro

Giáo sư, Đại học Waseda 

GS. TS. Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu

GS. TS. Shibutani Yoji

Giáo sư, Đại học Osaka
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano

GS. TS. Matsui Yoshiki

Giáo sư, Đại học Quốc gia Yokohama,
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

GS. TS. Hiroichi Kawashima

Giáo sư, Đại học Tsukuba,

Đồng giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

TS. Đặng Thanh Tú

Phụ trách phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

dt.tu@vju.ac.vn

5200

509