Nguyễn Thùy Dương

Trưởng phòng 

Background

Quá trình đào tạo

Cử nhân: Ngành Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiến sĩ: Ngành Địa chất, Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, Cộng Hòa Liên bang Đức

 

Publications

[1] Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Hong Lieu, Nguyen Thi Thu Cuc, Yoshiki Saito, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Minh Phuong, An Thi Thuy. Holocene paleoshoreline changes of the Red River Delta, Vietnam. Review of Palaeobotany and Palynology, Vol. 278, 104235, 2020 (Q1, IF: 1.94)

[2] Nguyen Thuy Duong, Pim de Klerk, Hans Joosten. Presence of Camptotheca in the Red River Delta (North Vietnam) during the Holocene Revealed by Palynological Studies. European Journal of Medicinal Plants 5 (3): 260-271, 2014.

[3] Tống Duy Thanh, Tạ Hoàng Phương, Philippe Janvier, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thùy Dương. Silurian and Devonian in Vietnam – Stratigraphy and facies. Volume 69, p. 165–185, 2013 (Q1, IF: 2.35).

[4] Thao Hoang-Minh, Jörn Kasbohm, Lan Nguyen-Thanh, Pham Thi Nga, Le Thi Lai, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Thi Minh Thuyet, Dao Duy Anh, Roland Pusch, Sven Knutsson, Rafael Ferreiro Mählmann. Use of TEM-EDX for structural formula identification of clay minerals: a case study of Di Linh bentonite, Vietnam. Journal of applied crystallography, ISSN 0021-8898, E-ISSN 1600-5767, Vol. 52, no 1, p. 133-147, 2019 (Q1, IF: 3.30). 

[5] Hướng Nguyễn-Văn, Jan P Schimmelmann, Dương Nguyễn-Thùy, Antti EK Ojala, Ingmar Unkel, Thái Nguyễn-Đình, Yu Fukumoto, Kelsey E Doiron, Peter E Sauer, Agnieszka Drobniak, Nguyệt Thị Ánh Nguyễn, Dương-Nguyễn Thùy, Quốc Đỗ-Trọng, Hồng Nguyễn-Thị, Dương Nguyễn-Ánh, Tạo Nguyễn-Văn, Arndt Schimmelmann. Environmental history recorded over the last 70 years in Biển Hồ maar sediment, Central Highlands of Vietnam. Quaternary International Available online 21 May 2020, In Press, Corrected Proof (Q1, IF: 2.13).

Cập nhật chi tiết tại Link: Nguyen Thuy Duong - Google Scholar