Chương trình Cử nhân
     
Nhật Bản học   Khoa học và Kĩ thuật máy tính