Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Giám đốc Chương trình

ttt.tu@vju.ac.vn

6030

603

GS. TS. Morita Hiroshi

Đồng Giám đốc Chương trình

morita-hiroshi-vn@ynu.ac.jp

TS. Yoshifumi Hino

Chuyên gia JICA, Giảng viên

y.hino@vju.ac.vn

6141

614

Nguyễn Thị Hương

Trợ lý Chương trình (MBA)

nt.huong1@vju.ac.vn

6142

614