Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu

GS. TS. Phạm Hồng Tung

Giám đốc Chương trình 

phamtung63@gmail.com

613

GS. TS. Yasushi Katsuma

Đồng Giám đốc Chương trình 

katsuma@waseda.jp

613

TS. Jung Hyun Jasmine Ryu

Chuyên gia JICA, Giảng viên

j.ryu@vju.ac.vn

6132

613

Trần Lương Thành

Giảng viên

tl.thanh@vju.ac.vn

4030

613

Nguyễn Thị Thu Trang

Trợ lý Chương trình (MGL)

ntt.trang@vju.ac.vn

6130

613