Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

TS. Nguyễn Thị An Hằng

Giám đốc Chương trình 

nta.hang@vju.ac.vn

5070

507

GS. TS. Jun Nakajima

Đồng Giám đốc Chương trình 

jnt07778@se.ritsumei.ac.jp

6050

610

PGS. TS. Cao Thế Hà

Cố vấn khoa học

caotheha@gmail.com

507

GS. TS. Kensuke Fukushi

Đại diện Trường Đại học Tokyo

fukushi@ir3s.u-tokyo.ac.jp

507

PGS. TS. Taishi Yazawa

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

yazawa.t@vju.ac.vn

5070

507

TS. Trần Thị Việt Hà

Giảng viên

ttv.ha@vju.ac.vn

5071

507

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trợ lý Chương trình (MEE)

ntt.hang@vju.ac.vn

5072

507