Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng

GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Giám đốc Chương trình 

ducnd@vnu.edu.vn

5041

504

GS. TS. Hironori Kato

Đồng Giám đốc Chương trình 

kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp

504

PGS. Shinichi Takeda

Chuyên gia JICA, Giảng viên

takeda.s@vju.ac.vn

5040

504

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên, Điều phối Chương trình 

nt.dung@vju.ac.vn

5042

504

TS. Nguyễn Ngọc Vinh

Giảng viên

nn.vinh@vju.ac.vn

5043

504

Bùi Thị Hoa

Trợ lý Chương trình

bt.hoa@vju.ac.vn

5054

505

Bùi Hoàng Tân

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

 

bh.tan@vju.ac.vn

5044

504