Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

TS. Nguyễn Thùy Anh

Giám đốc Chương trình

maichithuyanh@gmail.com

6150

615

GS. Naohisa Okamoto

Đồng Giám đốc Chương trình

n.okamoto@vju.ac.vn

615

TS. Vũ Hoàng Linh

Giảng viên, Điều phối Chương trình 

vh.linh@vju.ac.vn

6152

615

TS. Đặng Quang Vinh

Giảng viên

dq.vinh@vnu.edu.vn

6153

615

Phạm Thị Lan Hương

Trợ lý Chương trình (MPP)

ptl.huong@vju.ac.vn

6154

615