Các hướng nghiên cứu chính

VJU đặt mục tiêu trở thành một trường đại học thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành với tỷ lệ sau đại học chiếm tới 50% tỉ lệ đào tạo tại trường. Với định hướng này, các hoạt động nghiên cứu được phát triển cùng với các hoạt động của các chương trình sau đại học, trong phạm vi chung về khoa học bền vững.

Các hoạt động nghiên cứu trong VJU bao gồm, nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu cơ bản về công nghệ nano có khả năng áp dụng và giải quyết các vấn đề hiện nay trong nhiều lĩnh vực;
  • Các công nghệ cao và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và sử dụng tài nguyên bền vững, xử lý và tái chế chất thải, giám sát ô nhiễm và phục hồi môi trường theo hướng giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu;

  • Các kỹ thuật hiện đại để lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và bảo trì các cơ sở hạ tầng theo xu hướng phát triển bền vững;

  • Kỹ năng nâng cao về quản lý cơ sở hạ tầng xã hội, để giải quyết các vấn đề được nêu ra trong thực tiễn phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tin tức
Khám phá