Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu Trường Đại học Việt Nhật là một tập thể lãnh đạo đa dạng văn hóa, giàu kinh nghiệm thực tiễn và đầy nhiệt huyết. Ban Giám hiệu có nhiệm vụ xây dựng và giám sát triển khai chiến lược phát triển Trường, xác định định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của hệ thống quản trị và hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân, đối tác trong và ngoài Trường.

 

GS.TS. Motoo Furuta

Hiệu trưởng

mfurutan@mua.biglobe.ne.jp

6110

611

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Hiệu trưởng Thường trực

nguyenoh@vju.ac.vn

6020

602

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Phó Hiệu trưởng 

ttt.tu@vju.ac.vn

6030

603