Ban cố vấn

Ông Shinichi Ishihara

Cố vấn trưởng

s.ishihara@vju.ac.vn

6040

604

Satoru Kohiyama

Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

kohiyama.satoru2@gmail.com

GS. TS. Jun Nakajima

Chuyên gia JICA, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

jnt07778@se.ritsumei.ac.jp

6050

610

Kazuhira Tanaka

Trợ lý đặc biệt của Hiệu trưởng

kztanaka01@gmail.com

TS. Võ Minh Vũ

Trợ lý đặc biệt của Hiệu trưởng

vominhvu@gmail.com; vominhvu@ussh.edu.vn