Cựu sinh viên VJU

Công bố khảo sát việc làm Khóa 1: VJU 1st Intake Career Survey


Chia sẻ của cựu sinh viên: 
 


Nguyễn Vân Anh
Cựu sinh viên MPP
Lắng nghe chia sẻ >>

 


Nguyễn Anh Hào
Cựu sinh viên MBA

Lắng nghe chia sẻ >>

 


Nguyễn Thị Ngọc
Cựu sinh viên MEE

Lắng nghe chia sẻ >>

         


Bùi Đức Trí
Cựu sinh viên MNT
Lắng nghe chia sẻ >>

 
Nguyễn Huyền Trang
Cựu sinh viên MAS
Lắng nghe chia sẻ >>
 


Nguyễn Sỹ Cường
Cựu sinh viên MIE

Lắng nghe chia sẻ >>

Tin tức
Khám phá