Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ WORLDING INC

Lĩnh vực kinh doanh

Tư vấn tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á với trọng tâm là Việt Nam

 

Sứ mệnh

Các doanh nghiệp có tự tin hướng đến mục tiêu tầm quốc tế. Nhân lực quốc tế có can đảm để vượt qua ranh giới quốc gia. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực vượt qua thách thức, thay đổi thế giới, thay đổi xã hội, giải quyết các vấn đề mà Nhật Bản và các nước khác phải đối mặt.