Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Ban cố vấn

 

BAN CỐ VẤN

 


Kazuhiro Yoneda

Chuyên gia JICA, Cố vấn trưởng dự án TC

Satoru Kohiyama

Cố vấn đặc biệt cho Hiệu trưởng

GS.TS. Jun Nakajima 

Chuyên gia JICA, Cố vấn đặc biệt cho Hiệu trưởng, Đồng Giám đốc CT Kỹ thuật môi trường

TS. Võ Minh Vũ

Trợ lý  đặc biệt cho Hiệu trưởng

Takashi Suzue

Chuyên gia JICA , Dự án TC. Cố vấn tài chính cho Hiệu trưởng

Kazuhira Tanaka

Trợ lý đặc biệt cho Hiệu trưởng