Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Chính sách công

CÁC THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH CÔNG


TS. Nguyễn Thùy Anh

Giám đốc chương trình

GS.TS. Yutaka Tsujinaka 

Đồng giám đốc chương trình

GS. Ryotaro Katsura

Chuyên gia JICA, giảng viên

Phạm Thị Thu Hà

Trợ lý hành chính

TS. Vũ Hoàng Linh

Giảng viên, Điều phối chương trình