Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Công nghệ Nano

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ NANOGS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Giám đốc chương trình

GS.TS. Yoji Shibutani

Chuyên gia JICA, Đồng giám đốc chương trình

TS. Đinh Văn An

Chuyên gia JICA, Giảng viên

Nguyễn Thị Hương

Trợ lý hành chính

TS. Phạm Tiến Thành

Giảng viên, Điều phối Chương trình