Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Kỹ thuật hạ tầng

CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNGGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Giám đốc chương trình

GS.TS. Hironori Kato

Đồng giám đốc chương trình

TS. Phan Lê Bình

Chuyên gia JICA, giảng viên

Nguyễn Ngọc Dũng

Trợ lý hành chính