Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2021

Day: Tuesday, January 19, 2021

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị
Other events

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Mar
4

Hội nghị
Chương trình Hội thảo Phát triển bền vững

Time: 14:00 -16:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event