Họp Hội đồng Trường

Day: Friday, November 06, 2020

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị

Bàn về Nhân sự Hội đồng Trường và Chiến lược Phát triển và Quy hoạch ngành và chuyên ngành Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Other events

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Chương trình Hội thảo Phát triển bền vững

Time: 14:00 -16:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event