Sự kiện

► Career Orientation Sessions(Cập nhật: 7/3/2019)

Thời gian: March13/3 và 18/3
Địa điểm: P.415, Khu học xá Mỹ Đình
Chi tiết: Tại đây


► Information Session of PhD Study in Japan and MEXT Scholarship(Cập nhật: 10/12/2018)

Thời gian: 20/12, 12:00 - 12:30
Địa điểm: P. 413, VJU - Khu học xá Mỹ Đình
Chi tiết: Tại đây