Speaker Series

Tháng 06
29

Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy...

Time:11:00 - 11:50

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Tháng 05
13

Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time:17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
13

Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time:13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
17

Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time:9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 01
17

HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time:10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 08
29

Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa...

Time:9:00 - 11:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 12
12

Hội thảo Khu vực học: “Vốn xã hội và quỹ...

Time:16:00 – 17:30

Venue: VJU - My Dinh Campus Trường Đại học Việt Nhật - Cơ sở Mỹ Đình