Hướng nghiệp

♦ Hoạt động hướng nghiệp

♦ Hỗ trợ

Email: phongdaotao@st.vju.ac.vn

♦ Seminar hướng nghiệp

♦ Doanh nghiệp tư vấn việc làm

♦ Tuyển dụng

♦ Trải nghiệm làm việc tại doanh nghiệp

♦ Thông tin việc làm qua mail