Chương trình Cử nhân Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến

Chương trình Cử nhân Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến (mở năm 2021)

Chương trình tập trung đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn rộng về khoa học bền vững và có chuyên môn sâu về một trong các ngành kỹ thuật môi trường, nông nghiệp bền vững, công nghệ nano, tin vật liệu (kết hợp CNTT và công nghệ nano), kỹ thuật hạ tầng, biến đổi bền vững và công nghệ thông tin.